Huishoudelijk regelement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  Balletstudio Belinda

 1. Door uitprinten en ondertekening van het inschrijfformulier van Balletstudio Belinda, verplichten leerlingen en hun ouders zich te houden aan deze huisregels, zie ook de website.
 2. De eerste proefles is kosteloos. De tweede proefles en extra proeflessen kost(en) € 10,00 en moet contant worden voldaan in een enveloppe bij de docent. Inschrijven is voor onbepaalde tijd. Opzeggingen kunnen uitsluitend schriftelijk én per e-mail  geschieden, met inachtneming van een maand opzegtermijn per de eerste van de op volgende maand en is alleen geldig met een bevestiging van de administratie van de Balletstudio.
 3. Het lesgeld is gebaseerd op 4 betaaltermijnen te weten: van september t/m november, december t/m februari, maart t/m mei, juni t/m augustus per 1e van de maand. Tijdens de vakanties wordt dan ook gewoon doorbetaald. De tarieven vindt u op de website. Bij het volgen van 3 lessen ontvangt u een korting van 20 % op de goedkoopste les.
 4. Bij verhindering van een docent door ziekte zorgen wij zover mogelijk voor vervanging van de docent echter het is zeer moeilijk om goede vervanging op korte termijn te vinden. Indien wij geen vervanging vinden kan er in een andere les of andere stijl worden ingehaald of kunnen de lessen afgemeld worden tot maximaal 3 keer per seizoen. Wij restitueren dan geen lesgeld. Wanneer een les of deel van de lessen door omstandigheden, daaronder tevens begrepen maatregelen van de overheid, geen doorgang kunnen vinden of in een andere vorm gegeven moet(en) gaan worden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de Dansstudio, blijft dit een volwaardige uitvoering van een les/de lessen zoals door de Dansstudio is aangeboden. Deze eventuele wijziging geeft daarom geen recht op restitutie van het lesgeld. Een les/de lessen worden in dat geval aangeboden en gegeven in 1 van de 3 volgende vormen: online, deels online / deels fysiek binnen en/of buiten (hybride), of geheel fysiek binnen en/of buiten(real life). (Aanpassing juli 2020 volgens model Dansbelang NBDO).
 5. Restitutie van reeds betaald lesgeld is niet mogelijk.
 6. Bij te late betaling van het lesgeld worden er bij versturen van een 2e herinnering € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. In de week na de niet betaalde derde herinnering weigeren wij de leerling in de lessen tenzij het verschuldigde bedrag alsnog voldaan wordt.
 7. Zonder toestemming van de docent wordt er tijdens de lessen buiten de leerlingen niemand tot de les toegelaten.
 8. Het verdient aanbeveling om ons bij inschrijving op de hoogte te stellen van eventuele lichamelijke beperkingen en bij aanvang van de lessen dit ook te melden bij de docent.
 9. Naam- en adreswijzigingen of moeten altijd schriftelijk of per email worden doorgegeven. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier op de website.
 10. Verzuim van de leerlingen gaarne bijtijds telefonisch of per e-mail melden. Het niet volgen van lessen betekent niet dat u van de betalingsverplichting ontheven bent. U blijft het volledige lesgeld verschuldigd.
 11. Kauwgom en snoepen tijdens de lessen is niet toegestaan.
 12. Kleed-, toilet en verblijfsruimten dienen schoon achter gelaten te worden
 13. Tijdens de lessen moeten de leerlingen zich houden aan de kledingvoorschriften vermeld op de website. Tijdens voorstellingen gebruiken we vaak dit kledingvoorschrift als basis voor het kostuum. Haren zijn opgestoken (klassiek, adv) en in een staart bij andere dansvormen. De balletzaal mag niet worden betreden met straatschoenen.
  In verband met vergeten of verliezen wordt u dringend geadviseerd de kleding van een naam te voorzien.
 14. Het volgen van spitzen les is alleen mogelijk in combinatie met 2 klassieke lessen voor gevorderden, met goedkeuring van de docent en na overlegging van een schriftelijke medische goedkeuring van fysiotherapeut.
 15. Vakanties en vrije dagen lopen parallel met de schoolvakanties van het openbaar basisonderwijs in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het vakantie rooster vindt u terug op de website.
 16. De balletstudio is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of schade/verlies aan kleding en goederen.